روزانه 16000 كودك پايين تر از پنج سال مي‌ميرند

19 شهریور 13:59
يك گزارش جديد مي‌گويد كه نرخ مرگ و مير كودكان پايين آمده است؛ اما هنوز به هدفي نرسيده است كه ملل متحد تعيين كرده است.امسال حدود 5.9 ميليون كودك عمدتاً در اثر امراض قابل وقايه پيش از آنكه پنج ساله شوند، مرده اند.طبق يك گزارش جديد بين المللي نرخ مرگ و مير كودكان پايين تر از پنج سال در سطح جهاني از 91 وفيات در برابر 1000 تولدات در سال 1990، به 43 وفيات در برابر 1000 تولدات در سال 2015 پايين آمده است

.نزديك به نصف مرگ و مير كودكان با فقر غذايي مرتبط بوده و 45 درصد اين مرگ و مير در 28 روز اول زندگي شان به وقوع مي پيوندد.گيتا رايو گوپتا، معاون مدير اجرايي يونيسف يا سازمان حمايت از اطفال ملل متحد گفته است كه :" ما بايد به يك پيشرفت عظيم در سطح جهاني اعتراف كنيم، اما شمار نهايت زياد اطفال هنوز هم از اسباب قابل پيشگيري و قبل از آنكه پنج ساله شوند، مي ميرند".او افزود كه: "درحقيقت در سه ماه اول زندگي آن ها، ما بايد تلاش نماييم تا كوشش هاي مان را در مورد آنچه كه انجام دادن شان ضروري است، دو چند گردانيم."در اين تحقيق كه مشتركاً توسط يونيسف، ملل متحد، سازمان صحي جهان و گروه بانك جهاني صورت گرفته است، گفته مي شود كه پس از آنكه حكومت ها اعلام نمودند كه مي خواهند به هدف ملل متحد درجهت پايين آوردن نرخ مرگ ومير تا دوسوم در سال 2015 برسند، با اقداماتي كه صورت گرفت، مانع مرگ و مير تخمين 48 ميليون طفل گرديد.در جنوب صحراي افريقا از 12 كودك يكي آنها پيش از آن مي ميرد كه به پنج سالگي برسد.اين گزارش مي‌گويد كه نرخ اين مرگ و مير 12 برابربيشتر از كشورهاي داراي در آمد بلند است كه در آنجاها نرخ و مرگ و مير يك وفات در برابر 147 كودك تازه تولد يافته مي باشد.اين گزارش مي گويد كه دلايل بسيار مهم اين مرگ و ميرهاي كودكان، اختلاطات ولادت، ولادت هاي پيش از وقت، پنوموني يا سينه وبغل، اسهال، مبتلا شدن به امراض ميكروبي و ملاريا مي باشد.رهبران جهان انتظار دارند تا مجموعه‌يي از اهداف جديد را براي پانزده سال آينده در اخير اين ماه تدوين كنند.يونيسف گفت كه حفاظت از زندگي 38 ميليون طفل ديگر مي تواند با پيشرفت ها در جهت كاهش مرگ و مير اطفال تسريع گردد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما