جسد يك خانم حلق آويز شده در دايكندي يافت شد

7 مهر 11:11
خانمي كه براساس دوستي با پسري در ولايت دايكندي ازدواج نموده بود، بصورت مرموز جان باخته و يكي ازعلل آن، عدم رسيدگي به قضيۀ حقوقي وي گفته شده است. مسوولان محلي ميگويند كه اين خانم جوان، سال گذشته با يك پسر ارتباط دوستي برقرار نموده و بعد از نكاح كردن، درخانه پسر در مركز ولسوالي خدير زندگي ميكرد.

به گفتۀ آنان، از اين خانم يك طفل به دنيا آمده؛ اما شوهر ميگفت كه اين طفل از وي نيست و اختلافات بين زن وشوهر، روز به روز بيشتر گرديده و قضيه اش به نهادهاي عدلي وقضايي كشانده شده بود.
عبدالقادر حيدري ولسوال خدير ميگويد كه يكسال از اختلافات خانوادگي آنها ميگذشت تا آنكه خانم، ديروز به ولسوالي مراجعه كرده و از تهديد خود توسط خانواده شوهر شكايت نمود و قضيه اش دوباره به څارنوالي ارجاع گرديد.
وي گفت كه عصر ديروز، خانم به خانه شوهر برگشت و بعداً جسدش به حالت حلق آويز درمنزل دريافت شد.
ولسوال علاوه نمود: “هنوز مشخص نيست كه وي توسط خانوادۀ شوهرش حلق آويز شده و يا دست به خودكشي زده است.”
به گفتۀ منبع، احتمالاً يكي از دلايل ديگرحلق آويز شدن، اين باشد كه قضيۀ خانم از يكسال در څارنوالي بوده و كسي به دادش نرسيده بود.
حيدري گفت كه شوهرش درخانه نبوده و به ايران براي كار رفته است؛ اما هر انگيزه اي كه وجود داشته باشد، پس از بررسي كامل قضيه توسط آمريت جنايي قومانداني امنيه خدير بررسي ومعلوم خواهد شد.
وي افزود كه در سال جاري، اين سومين مورد خودكشي ويا قتل در دايكندي است. قبل از اين يك خانم ويك پسر جوان نيز به علت خشونت هاي خانوادگي دراين ولايت به زندگي خود خاتمه دادند.
اين درحالي است كه فرار يك دختر وپسر ازمنطقه بيري ولسوالي گيزاب دايكندي، باعث اختلافات بين خانواده هاي طرفين گرديده، تاحدي كه جانب دختر، هشت تن ازجانب مقابل را اختطاف نموده كه يك زن نزد آنان جان داده است.
اين پسر، سه ماه قبل دختري از قريه همجوارش را به منظور ازدواج فراري داده وتاهنوز مشخص نيست كه در كجا زندگي ميكنند.
ارقام رياست امورزنان دايكندي نشان ميدهد كه درپنج ماه اول سال جاري، ۴٠ مورد فرار دختران را ثبت كرده است كه افزايش ١۵ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان مي دهد.
ذكيه رضايي رييس امور زنان دايكندي گفت: “فرار دختران ازمنزل به قصد ازدواج، به يك عُرف تبديل شده وكمتر ازدواج را مي توان دريافت كه بصورت نورمال انجام شود.”
همچنان جواد دادگر رييس كميسيون ساحوي حقوق بشر در دايكندي گفت كه درپنج ماه سال روان، ١٣ دختربه قصد ازدواج فرار نموده و دربسياري موارد، فرار دختران از منزل سبب اعمال خشونت ازسوي خانواده هاي پسر و حتي منجر به طلاق وخودكشي شده است.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما