سوه خارجي طلبه اربعين مراسم خواته وواستول شوه

25 آبان 22:6
د اعزامي طلبه ګانو په منځ كي ۶۰۰ سوه تنه مردانه كسان او ۵۰۰ سوه تنه ښځينه كسان د آمريكايي، آفريقايي، سوداني، سورۍ، ژاپني او كړه حضور لړي. د زائرين د شرعي پوښتني ته ځواب وړكول او د پياده تلل اهداف بيان په خاطر ۱۱ سوه خارجي طلبه اربعين مراسم خواته واستول شول.

د اعزامي طلبه ګانو په منځ كي ۶۰۰ سوه تنه مردانه كسان او ۵۰۰ سوه تنه ښځينه كسان د آمريكايي، آفريقايي، سوداني، سورۍ، ژاپني او كړه حضور لړي

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما