گردهمايي زنان فرانسوي عليه آزار جنسي در اين كشور

8 آبان 13:21
زنان فرانسوي عليه آزارهاي جنسي و با هدف ترغيب قربانيان آزار جنسي به شكستن سكوت، در شهرهاي مختلف فرانسه گردهمايي برگزار كردند. شهرهاي مختلف فرانسه امروز صحنه برگزاري تجمع هايي عليه آزار جنسي زنان در اين كشور بود. اين گردهمايي در پاريس ساعت پانزده به وقت محلي و با حضور حدود ده هزار نفر آغاز شد. يك زن شركت كننده در اين گردهمايي خواستار احقاق حقوق زنان در فضاهاي عمومي شد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما