د واده لپاره لس مخكيني شرطونه

22 آبان 14:7
ډېري كسان، په ځانګړې توګه ځوانان، د واده له پاره يوازيني شرط مينه او لېوالتيا ګڼي، په داسې حال كې، چې د مېرمنې د ټاكنې له پاره يوازينۍ ټاكنه لېوالتيا نه ده، بلكې ډېر ټكي شتون لري، كه چېرې له واده مخكې ورته پام ونه شي، نو كولاي شي، چې په راتلونكې كې سرخوږي را منځته كړي.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما