خرج دفتر رولا غني

22 مهر 14:13
براي دو سه سخنراني در سال و چند ديدار دوستانه با چاي و شيريني در هفته، چند كارمند لازم داريد؟ در دفتر بانوي اول امريكا با آنهمه برنامه فقط 4 نفر كار مي‌كنند،

اما معاشات كارمندان دفتر رولا غني، بانوي اول افغانستان بيش از 23 ميليون افغاني در سال مي‌شود و اگر كارمندان خيالي نباشند، 33 كارمند معاش مي‌گيرند! ساير هزينه‌هاي دفتر را هم درنظر بگيريد سالانه حداقل 50 ميليون افغاني مي‌شود. با اين پول مي‌شود هر سال حداقل 20 ساختمان مكتب مدرن ساخته شود و يا معاشات حدود 500 معلم در افغانستان تاديه شود. بايد بگوييم رولا غني تشكر از اين همه فعاليت، كافي است!
 
 
 

خبرگزاري افغان ايركا

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما