اولين دور رشته "مطالعات زنان" در دانشگاه كابل فارغ شدند

15 آبان 10:56
اين نخستين بار است كه ۲۲ تن از دانشجويان از اين رشته سند ماستري/كارشناسي ارشد به دست مي‌آورند. از ميان ۲۲ فارغ‌تحصيل، هفت تن آنان را مردان تشكيل مي‌دهد. اين دوره ماستري از سوي كورياي جنوبي و برنامه توسعه‎اي سازمان ملل متحد (UNDP) تمويل مي‌شود.

نظريه هاي فمينيستي، رسانه ها، جامعه مدني و حل مناقشات از جمله موضوعات گسترده در زمينه زنان بوده اند كه دانش‌آموزان در جريان اين دوره تحصيلي آموختند.
مجتبي عارفي، يكي از فارغ‌تحصيلان گفت كه اين آغاز يك تغيير است.
آقاي عارفي افزود:" با اين برنامه ما مي توانيم جايگاه و وضعيت زنان را در جامعه مان بشناسيم. اينجا امكانش هست كه ما به سطحي از برابري جنسيتي برسيم كه در غرب است."
سجيه صديقي يكي از فارغان زن از اين برنامه در دانشگاه كابل گفت كه اميدوار است كه همصنفي هايش بتوانند از توانمندي هاي شان براي بهبود وضعيت زنان در افغانستان استفاده كنند.
سجيه افزود:" در يك مدت زمان كوتاه ما نمي توانيم تغييري بزرگ به ميان آوريم، اما با تحصيلات عالي مان مي توانيم به تغيير در جامعه مان كمك كنيم و به مردم مان خدمت نماييم، مخصوصا به زنان كشورمان".
دوره ماستري در بخش "تساوي جنسيت و مطالعات زنان"، براي اولين بار در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه مركزي كابل رسما آغاز مي شود.
مقام ها در دانشگاه كابل مي گويند كه راه اندازي اين برنامه زمينه آموزش دادخواهان آينده براي تساوي جنسيت، تحقيق در مورد جندر، خشنونت عليه زنان و گروه هاي محروم و اگاهي در مورد مسووليت هاي اجتماعي زنان و مردان را فراهم مي‌سازد.


ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما