زنان محجبه، قرباني اصلي تبعيض در بازار كار آمريكا

5 خرداد 19:29
بر اساس گزارشي داشتن حجاب داراي تاثير منفي از همه جهات بر روي فرآيند استخدام براي زنان مسلمانان نسبت به ديگر افرادي بود كه حجاب نداشتند. تحقيقات جديد دانشگاه هاوايي نشان مي دهد كه زنان محجبه قرباني اصلي تبعيض در بازار كار آمريكا هستند. زنان مسلمان محجبه در آمريكا بيشتر از سايرين در معرض تبعيض در بازار كار قرار دارند

زيرا بر اساس تحقيقات جديد،كارفرمايان به دنبال كارمنداني هستند كه داراي پيشينه و ظاهرمذهبي و اسلامي نباشند.
سونيا گومان،استاديار دانشگاه هاوايي در دانشكده فني حرفه اي «مانوآ شيدلر» در اين باره مي گويد:تحقيقات ميداني ما در خصوص اينكه چه تعداد از افرادي داراي حجاب مذهبي در طول فرآيند استخدام خود با تبعيض مواجه مي شوند،انجام شد.
وي افزود:ما از گروهي از دانشجويان 19 تا 22 ساله با حجاب و بدون حجاب خواستيم تابراي پيدا كردن شغل اقدام كنند.
نتيجه اين بود كه دانشجويان داراي حجاب اسلامي به مراتب بيشتر از دانشجويان ديگر با تبعيض مواجه شدند.
به گفته گومان،به طور كلي اين تبعيض ها به دو صورت عليه زنان محجبه اعمال مي شد؛يكي به صورت رسمي و با رفتارهاي منفي كاملا آشكار و ديگري به صورت كمي پنهان تر كه البته هر دو نوع تبعيض در رفتارهاي كلامي و غير كلامي نمود داشت.
بر اساس اين گزارش داشتن حجاب داراي تاثير منفي از همه جهات بر روي فرآيند استخدام براي زنان مسلمانان نسبت به ديگر افرادي بود كه حجاب نداشتند.
در حال خاضر بر اساس آمار غير رسمي حدود شش تا هشت ميليون مسلمان در آمريكا زندگي مي كنند.
مسلمانان آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر كه به مسلمانان نسبت داده شد هدف موارد متعدد تبعيض در زندگي اجتماعي واقع شده اند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما