فقر‌ مانع تحصيل كودكان در غزني

14 شهریور 0:8
سياري از كودكان در غزني به جاي رفتن به مكاتب مشغول كار‌ند و از درس و تحصيل باز مانده‌اند. به گزارش افغان نيوز، بسياري از اين كودكان در غزني مجبور ند كه به جاي درس، كار كنند. بلال يكي از اين كودكان مي ‌گويد: پدرم چند سال است كه فوت كرده، حال مجبورم به جاي رفتن به مكتب، كار كنم و لقمه ناني براي فاميلم فراهم كنم. وي افزود، دولت براي كودكان يتيم و كارگر كمك چنداني نكرده است تا ما در كنار كار، به مكتب رفته و درس نيز بخوانيم.

اسلم يكي ديگر از كودكان كارگر نيز در مورد دلايل كار خودش گفت: پدرم خياطي مي‌كند، اما به تنهايي خرج و مصارف خانه ما را فراهم نمي تواند؛ بناء من هم مجبورم در كنار پدر كار كنم.
در همين حال برخي كودكان نيز در غزنيحوز، در كنار كار، به مكتب نيز مي‌روند. يوسف يكي از اين كودكان گفت: قبل از ظهر كار مي كنم و بعد از ظهر به مكتب مي روم تا هم از كار نمانم و هم از درس.
عبدالباري رحيمي، رئيس كار و امور اجتماعي غزني پيرامون مشكلات اين كودكان مي گويد: با وجود تلاش هاي زيادي كه براي فراهم كردن زمينه درس براي كودكان طي چند سال اخير صورت گرفت است، بسياري از كودكان وجود دارند كه به دليل فقر از درس باز مانده اند كه اين خود جاي نگراني است.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما