گشايش اتاق تجارت و صنايع ويژۀ زنان افغانستان در كابل

11 مهر 11:55
اتاق تجارت و صنايع ويژۀ زنان افغانستان در كابل گشايش يافت. رولا غني، همسر رئيس جمهور غني هنگام گشايش اتاق تجارت و صنايع زنان افغانستان، ايجاد اين اتاق را براي بازاريابي ساخته‌هاي دستي، رشد اقتصادي و خودبسنده‌گي بازرگانان زن با اهميت مي‌داند.

بانو غني، با اعلام پشتي‌باني‌ از اتاق تجارت و صنايع ويژۀ زنان مي‌گويد كه با گشودن اين اتاق فرصت‌هاي خوب كاري براي بازرگانان زن فراهم خواهد شد.
مسؤولان وزارت امور زنان نيز گشايش اتاق تجارت و صنايع ويژۀ زنان افغانستان را براي توسعۀ اقتصادي و بازرگاني در خانواده‌ها و جامعه را مهم مي‌خوانند و مي‌گويند كه با آغاز كار اين اتاق شماري از مشكلات بازرگانان زن حل خواهد شد.
دلبر نظري، وزير امور زنان مي‌گويد، با رشد اقتصادي خانواده‌ها خشونت در برابر زنان كاهش مي‌يابد و توانمندي زنان در تمام عرصه‌هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت.
وزير امور زنان نبود منابع مالي، موانع فرهنگي، نبود بازاريابي براي ساخته‌هاي دستي و فراورده‌هاي كشاورزي زنان را از مشكلات عمدۀ بازرگانان زن عنوان مي‌كند و از نهادهاي مسؤول مي‌خواهد كه براي رشد بازرگاني زنان برنامه‌هاي جدي‌يي را روي دست گيرند.
منيژه وافق، رييس اتاق تجارت و صنايع زنان افغانستان از تلاش‌ها براي اجراي برنامه‌هاي خوبي براي رشد اقتصاد بازرگانان زن خبر مي‌دهد.
گفتني‌‌ست زنان تجارت‌پيشۀ افغانستان در سال 2013 نهاد دادخواهي اتحاديۀ متشبثين رهبري براي رشد افغانستان (ليد) را ايجاد كردند تا به گونۀ اثرگذار مشكلات و منافع زنان تجارت‌پيشه را بازتاب دهد.
ليد در ماه مارچ امسال بر بنياد پيشنهاد زنان تجارت‌پيشه توسط شوراي عالي اقتصادي تحت رياست رييس جمهور به اتاق تجارت و صنايع افغانستان تغيير نام داد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما