زنان بزرگترين قرباني برده داري مدرن در بريتانيا

29 آبان 7:54
به گزارش پايگاه اينترنيتي روزنامه گاردين چاپ لندن، «پاتريك رايان» ، مدير اجرايي هستيا گفت :برده داري مدرن، يك تجارت سرد، حساب شده و بي رحم است كه در آن افراد از آزادي محروم مي شوند و بارها مورد تجاوز، ضرب و شتم و سوء استفاده قرار مي گيرند. در اين تجارت در ازاي آسيب به فرد ديگر، افراد سود مي برند.

رايان افرود: در برده داري مدرن زندگي قربانيان نابود مي شود و مايه شرمساري همه در يك جامعه مدرن است.

مدير هستيا تصريح كرد، مطالعات درباره تجربيات ششصد و بيست و چهار قرباني، نشان مي دهد لندن كانون برده داري نوين دربريتانيا است و اين كه بيش از هشتاد درصد از قربانيان زناني هستند كه برده جنسي، برده خدماتي و نيروي كار اجباري بوده اند را شامل مي شود.

ميزان قربانيان زن برده داري در ديگر نقاط بريتانيا پنجاه و يك درصد است.

براساس اين گزارش تا پايان 2017، تعداد قربانيان شناسايي شده در لندن مي تواند تا هزار و ششصد نفر افزايش يابد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما