په روس کې یو ماشوم چې د جمعې په وخت تیریږي او د هغه په بدن کې د قرآن کریم د آیتونو د قد په څیر ښکاري

ارسال نظرات

پیام های شما

نظر شما